Slávik Slovenska - Propozície


Občianske združenie SLÁVIK SLOVENSKA vyhlasuje 31. ročník celoslovenskej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne
SLÁVIK SLOVENSKA 2023


PROPOZÍCIE

celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže
v interpretácii ľudovej piesne
SLÁVIK SLOVENSKA 2023

Podmienky súťaže

Slávik Slovenska 2023 (ďalej SS 2023) sa bude konať v mesiacoch február 2023 – jún 2023. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl (ďalej ZŠ), osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl (ďalej ZUŠ) na Slovensku, a to v troch kategóriách:

A/ v I. kategórii súťažia žiaci prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ,
B/ v II. kategórii súťažia žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ, resp. prvých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ,
C/ v III. kategórii súťažia žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ, resp. druhých až štvrtých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ.

Žiaci, ktorí reprezentujú svoje ZUŠ, sa do súťažných kategórií zaraďujú podľa nimi navštevovaných školských ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií (viď body A, B, C).

Súťažiaci v I., II. a III. kategórii sú povinní spievať dve piesne.
Podmienkou je, aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníčka SS 2023 a mala aspoň dve slohy.
Druhú pieseň si súťažiaci v I., II. a III. kategórii volia podľa vlastného výberu, prípadne po dohovore s pedagógom alebo rodičom, t. j. pieseň, ktorú radi spievajú. Piesne musia obsahovať aspoň dve slohy.
Nie je proti pravidlám súťaže, ak si súťažiaci v I., II. a III. kategórii vyberú obe piesne zo Spevníčka SS 2020.

ZVLÁŠTNE USTANOVENIE!

Víťazi predchádzajúcich ročníkov, t. j. zlatí Slávici Slovenska v I., II., a III. kategórie, sa vo svojich kategóriách môžu súťaže zúčastniť iba raz! Toto ustanovenie sa však víťazov I. a II. kategórie netýka v prípade, ak postúpili z nižšej do vyššej súťažnej kategórie. V prípade III. kategórie však platí, že víťazi, t. j. zlatí Slávici Slovenska III. kategórie, sa súťaže môžu zúčastniť iba raz!


Základné – školské kolá

Základné – školské kolá speváckej súťaže SS 2023, ktoré organizujú jednotlivé školy alebo subjekty voľno-časového zamerania, sa uskutočnia najneskôr
do 28. apríla 2023!

Hudobný sprievod u súťažiacich v základných - školských kolách nie je podmienkou.
Porotu pre školské kolo súťaže vymenuje predstaviteľ organizujúcej inštitúcie, t. j. riaditeľ ZŠ, gymnázia, ZUŠ alebo riaditeľ subjektu voľno- časového zamerania.
Do okresného kola postupujú iba víťazi základného - školského kola z I., II. a III. kategórie. Ich náhradníkmi sú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. resp. na ďalšom mieste.
Mená víťazov oznámi organizátor podujatia do troch dní od konania školského kola súťaže Odboru metodiky príslušného Regionálnemu úradu školskej správy – Ministerstvo školstva, ktorý organizáciou okresného kola poverí vybraný subjekt.

Okresné (obvodné) kolá

Okresné kolá speváckej súťaže SS 2023 sa uskutočnia najneskôr
do 19. mája 2023!

Okresné (obvodné) kolá súťaže koordinujú Odbory metodiky príslušných Regionálnych úradov školskej správy – Ministerstvo školstva prostredníctvom poverených škôl, resp. iných voľno časových subjektov.
Poroty pre okresné kolá, spravidla 3 až 5 členné, vymenuje Odbor metodiky príslušného Regionálneho úradu školskej správy – Ministerstvo školstva.
Súťažiaci v okresnom kole sú povinní mať hudobný (inštrumentálny) sprievod pri jednej z interpretovaných piesní. Ďalšiu pieseň súťažiaci interpretujú bez sprievodu (a capella). Všetci účastníci okresných kôl súťažia s dvoma piesňami, pričom jedna z nich musí pochádzať zo Spevníčka SS 2023 a musí obsahovať minimálne dve slohy.
Do krajského kola postupujú iba víťazi I., II. a III. kategórie okresných kôl súťaže. Ich náhradníkmi sú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. resp. na ďalšom mieste.
Mená víťazov a tým aj postupujúcich do krajského kola oznámi organizátor okresného kola Odboru metodiky príslušného Regionálneho úradu školskej správy - Ministerstvo školstva a Výkonnému výboru SS 2023 najneskôr 5 dní od konania okresného kola. (Podľa možnosti elektronickou cestou na adresu info@slavikslovenska.org alebo pstilicha@gmail.com).Krajské kolá

Krajské kolá speváckej súťaže SS 2023 koordinujú Odbory metodiky príslušných Regionálnych úradov školskej správy - Ministerstvo školstva v spolupráci s Výkonným výborom Slávika Slovenska najneskôr do 9. júna 2023.

Termíny konania krajských kôl súťaže oznámi Odbor metodiky príslušného Regionálneho úradu školskej správy - Ministerstvo školstva Výkonnému výboru SS 2023 najneskôr do 3 dní od svojho rozhodnutia.
Spravidla 3 až 5 člennú porotu vymenuje vedenie Odboru metodiky príslušného Regionálneho úradu školskej správy - Ministerstvo školstva. Výkonný výbor SS 2023 vymenuje do krajskej poroty súťaže svojho zástupcu.
Súťažiaci v krajskom kole I., II. a III. kategórie SS 2023 sú povinní mať hudobný (inštrumentálny) sprievod k jednej z piesní. Ďalšiu pieseň interpretujú bez sprievodu (a capella). Súťažiaci v krajskom kole interpretujú dve piesne, pričom jedna z piesní musí pochádzať zo Spevníčka SS 2023 a musí obsahovať minimálne dve slohy.
Do celoštátneho finálového orchestrálneho kola postupujú len víťazi krajských kôl I., II. a III. kategórie. Ich náhradníkmi sú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. resp. ďalšom mieste.
Mená víťazov a náhradníkov krajských kôl oznámi Odbor metodiky príslušného Regionálneho úradu školskej správy - Ministerstvo školstva Výkonnému výboru SS 2023 vzápätí po skončení krajského kola.


Oznámenia o víťazoch krajských kôl musia obsahovať názvy piesní zo Spevníčka SS 2023 a notové zápisy voľne zvolených piesní (ak nepochádzajú zo Spevníčka SS 2023) spolu s tóninami, v ktorých súťažiaci piesne interpretujú.(Podľa možnosti elektronickou cestou na adresu: info@slavikslovenska.org alebo pstilicha@gmail.com).

Upozornenie!
Vzory prihlášok ako aj aktuálne informácie o konaní Slávika Slovenska 2023 nájdu organizátori na stránke www.slavikslovenska.org


Finálové kolo

Celoslovenské národné finálové kolo a galakoncert speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SS 2023 organizuje Slávik Slovenska, občianske združenie, s ďalšími spoluorganizátormi dňa 28. júna 2023 v koncertnej sieni Slovenského rozhlasu v Bratislave.


Finalisti celoštátnej súťaže v I., II. a III. kategórii vo finálovom kole interpretujú jednu pieseň v sprievode orchestra. Druhú súťažnú pieseň interpretujú bez sprievodu (à capella).
Ústrednú porotu finálového kola v počte najmenej 5 členov vymenuje Výkonný výbor SS.
Ústredná porota vyhlási zlatých, strieborných a bronzových Slávikov Slovenska 2023 v I., II. a III. kategórii a udelí ďalšie ceny.
Mená víťazov speváckej súťaže SS 2023 oznámi odborná porota verejne na záver finálového kola.
Všetci finalisti celoštátnej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2023 sa stávajú nositeľmi čestného titulu „laureát“.

Dôležité upozornenia

Podmienkou účasti v každom zo súťažných kôl je interpretácia dvoch piesní, pričom jedna z nich musí byť zvolená zo Spevníčka SS 2023.
Pri voľbe súťažných piesní a v rámci čo najobjektívnejšieho posúdenia kvalít interpretácie súťažiacich radíme pedagógom a rodičom vyberať dve rytmicky rozdielne piesne.
V zápisoch piesní Spevníčka SS 2023, ale aj predchádzajúcich ročníkov súťaže, akceptujeme fonetické prepisy textov piesní v rôznych nárečiach. Poroty na všetkých úrovniach súťaže majú zohľadňovať originálny a prirodzene spontánny prejav súťažiacich, aby sa v ich vystúpeniach prejavili a zachovali čo najtypickejšie znaky jednotlivých regiónov Slovenska, a tým aj krása ľudovej piesne.
Dôležité upozornenia!
a) do porôt jednotlivých kôl súťaže Výkonný výbor SS neodporúča vymenovávať pedagógov, resp. rodinných alebo blízkych rodinných príslušníkov súťažiacich. V nevyhnutnom prípade vymenovaný porotca sa svojho hodnotenia blízkej osoby zdrží.
b) súťažiaci nesmú svoju účasť „zdvojovať“ : reprezentujú buď svoju školu alebo príslušnú ZUŠ, t. j. nemôžu v jednotlivých kolách paralelne reprezentovať svoju školu v jednom obvode a v druhom obvode napr. navštevovanú ZUŠ, resp. opačne.
c) Spevníčky SS 2023 s povinným repertoárom piesní si školy alebo súťažiaci môžu ešte doobjednať na adresách: ares@ares.sk, casopisy@ares.sk alebo predplatne@slposta.sk

Peter Dvorský, garant súťaže
Peter Štilicha, predseda Výkonného výboru SS 2022 a riaditeľ súťaže

Kontaktná adresa:

Výkonný výbor OZ Slávik Slovenska
Bradlianska 11
811 03 Bratislava
Tel.: +421 917 819 460
info@slavikslovenska.org
pstilicha@gmail.com
www.slavikslovenska.org
FB Slavik Slovenska