Slávik Slovenska - Propozície


Propozície
29. ročníka celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne
SLÁVIK SLOVENSKA 2019


PROPOZÍCIE
Podmienky súťaže

Slávik Slovenska 2019 (ďalej SS 2019) sa bude konať v mesiacoch február 2019 – jún 2019. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl (ďalej ZŠ), osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl (ďalej ZUŠ) na Slovensku, a to v troch kategóriách:

A/ v I. kategórii súťažia žiaci nultých, prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ,
B/ v II. kategórii súťažia žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ, resp. prvých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ,
C/ v III. kategórii súťažia žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ, resp. druhých až štvrtých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ.

Žiaci, ktorí reprezentujú svoje ZUŠ, sa do súťažných kategórií zaraďujú podľa nimi navštevovaných školských ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií /viď body A, B, C/.

Súťažiaci v I., II. a III. kategórii sú povinní spievať dve piesne.
Podmienkou je, aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníčka SS 2019 a mala aspoň dve slohy.
Druhú pieseň si súťažiaci v I., II. a III. kategórii volia podľa vlastného výberu, prípadne po dohovore s pedagógom alebo rodičom, t. j. pieseň, ktorú radi spievajú. Piesne musia obsahovať aspoň dve slohy.
Nie je proti pravidlám súťaže, ak si súťažiaci v I., II. a III. kategórii vyberú obe piesne zo Spevníčka SS 2019.

ZVLÁŠTNE USTANOVENIE!
Víťazi predchádzajúcich ročníkov, t. j. zlatí Slávici Slovenska v I., II., a III. kategórie, sa vo svojich kategóriách môžu súťaže zúčastniť iba raz! Toto ustanovenie sa však víťazov I. a II. kategórie netýka v prípade, ak postúpili z nižšej do vyššej súťažnej kategórie. V prípade III. kategórie však platí, že víťazi, t. j. zlatí Slávici Slovenska III. kategórie, sa súťaže môžu zúčastniť iba raz!
Výkonný výbor SS 2019 odporúča rodičom, pedagógom a súťažiacim v I., II. a III. kategórii, aby pri výbere druhej súťažnej piesne podľa možnosti prihliadali na jej pôvod z regiónu, ktorý súťažiaci reprezentuje.
Výkonný výbor SS 2019 odporúča porotám prihliadať na originalitu a objavnosť vlastného výberu piesní. Podmienkou je, že súťažná pieseň musí mať ľudový pôvod, t. j. nesmie byť umelá, skomponovaná. Výberovú pieseň môže súťažiaci spievať aj v jazyku národnostnej menšiny, žijúcej v Slovenskej republike a musí obsahovať minimálne dve slohy.
Výkonný výbor SS 2019 odporúča pedagógom a rodičom, aby pri výbere piesní dbali na ich primeranosť veku súťažiacich a na rytmickú odlišnosť
piesní, t. j. aby jedna bola pomalá a druhá rytmická. Z tohto hľadiska budú poroty hodnotiť výkony súťažiacich vo všetkých kolách.

Základné – školské kolá
Základné – školské kolá speváckej súťaže SS 2019, ktoré organizujú jednotlivé školy alebo iné subjekty voľno-časového zamerania, sa uskutočnia najneskôr do 26. apríla 2019.

Hudobný sprievod u súťažiacich v základných - školských kolách nie je podmienkou. Odporúča sa, aby vystúpenia boli s hudobným sprievodom aspoň pri jednej z piesní, vzhľadom na možnú účasť súťažiaceho vo vyšších kolách. Porotu pre školské kolo súťaže vymenuje predstaviteľ organizujúcej inštitúcie, t. j. riaditeľ ZŠ, gymnázia, ZUŠ alebo riaditeľ subjektu voľno- časového zamerania.
Do okresného kola postupujú iba víťazi základného - školského kola z I., II. a III. kategórie. Ich náhradníkmi sú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. resp. na ďalšom mieste.
Mená víťazov oznámi vedenie organizujúcej inštitúcie do troch dní od konania školského kola súťaže odboru školstva príslušného Okresného úradu, ktorý organizáciou okresného kola poverí vybraný subjekt.

Okresné (obvodné) kolá
Okresné kolá speváckej súťaže SS 2019 sa uskutočnia najneskôr
do 17. mája 2019.

Okresné (obvodné) kolá súťaže koordinujú odbory školstva príslušných Okresných úradov prostredníctvom poverených škôl, resp. iných subjektov.
Poroty pre okresné kolá, spravidla 3 až 5 členné, vymenuje odbor školstva príslušného Okresného úradu.
Súťažiaci v okresnom kole sú povinní mať hudobný (inštrumentálny) sprievod pri jednej z interpretovaných piesní. Ďalšiu pieseň súťažiaci interpretujú bez sprievodu (a capella). Všetci účastníci okresných kôl súťažia s dvoma piesňami, pričom jedna z nich musí pochádzať zo Spevníčka SS 2019 a musí obsahovať minimálne dve slohy.
Do krajského kola postupujú iba víťazi I., II. a III. kategórie okresných kôl súťaže. Ich náhradníkmi sú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. resp. na ďalšom mieste.
Mená víťazov a tým aj postupujúcich do krajského kola oznámi organizátor okresného kola na základe rozhodnutia odbornej poroty odboru školstva príslušného Okresného úradu a Výkonnému výboru SS 2019 najneskôr 5 dní od konania okresného kola. (Podľa možnosti elektronickou cestou na adresu info@slavikslovenska.org alebo pstilicha@gmail.com).

Krajské kolá
Krajské kolá speváckej súťaže SS 2019 koordinujú odbory školstva príslušných Okresných úradov v spolupráci s Výkonným výborom
SS 2019 najneskôr do 7. júna 2018.

Termíny konania krajských kôl súťaže oznámi vedenie odboru školstva príslušného Okresného úradu Výkonnému výboru SS 2019 najneskôr do 3 dní od svojho rozhodnutia. Spravidla 3 až 5 člennú porotu vymenuje vedenie odboru školstva príslušného Okresného úradu. Výkonný výbor SS 2019 vymenuje do krajskej poroty súťaže svojho zástupcu.
Súťažiaci v krajskom kole I., II. a III. kategórie SS 2019 sú povinní mať hudobný (inštrumentálny) sprievod k jednej z piesní. Ďalšiu pieseň interpretujú bez sprievodu (a capella). Súťažiaci v krajskom kole interpretujú dve piesne, pričom jedna z piesní musí pochádzať zo Spevníčka SS 2019 a musí obsahovať minimálne dve slohy.
Do celoštátneho finálového orchestrálneho kola postupujú len víťazi krajských kôl I., II. a III. kategórie. Ich náhradníkmi sú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. resp. ďalšom mieste.
Mená víťazov a náhradníkov krajských kôl oznámi odbor školstva príslušného Okresného úradu Výkonnému výboru SS 2019 vzápätí po skončení krajského kola.
Oznámenia o víťazoch krajských kôl musia obsahovať názvy piesní zo Spevníčka SS 2019 a notové zápisy voľne zvolených piesní (ak nepochádzajú zo Spevníčka SS 2019) spolu s tóninami, v ktorých súťažiaci piesne interpretujú.(Podľa možnosti elektronickou cestou na adresu: info@slavikslovenska.org alebo pstilicha@gmail.com).

Upozornenie!
Vzory prihlášok nájdu organizátori na stránke www.slavikslovenska.org

Finálové kolo
Celoslovenské národné finálové kolo a galakoncert víťazov speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SS 2019 organizuje Slávik Slovenska, občianske združenie, s ďalšími spoluorganizátormi
v dňoch 25. – 26. júna 2019.
Miesto konania finálového kola Slávik Slovenska 2019 oznámime na internetovom portáli www.slavikslovenska.org

Finalisti celoštátnej súťaže v I., II. a III. kategórii vo finálovom kole interpretujú jednu pieseň v sprievode orchestra. Druhú súťažnú pieseň interpretujú bez sprievodu (a capella).
Ústrednú porotu finálového kola v počte najmenej 5 členov vymenuje Výkonný výbor SS.
Ústredná porota vyhlási zlatých, strieborných a bronzových Slávikov Slovenska 2019 v I., II. a III. kategórii a udelí ďalšie ceny.
Ústredná porota má v právomoci rozdeliť tituly strieborných a bronzových Slávikov Slovenska 2019 maximálne pre dvoch spevákov na pozíciách finalistov súťaže.
Mená víťazov speváckej súťaže SS 2019 oznámi odborná porota verejne na záver finálového kola alebo v rámci galakoncertu víťazov.
Všetci finalisti celoštátnej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019 sa stávajú nositeľmi čestného titulu „laureát“.

Dôležité upozornenia
Podmienkou účasti v každom zo súťažných kôl je interpretácia dvoch piesní, pričom jedna z nich musí byť zvolená zo Spevníčka SS 2019. Dôležitým prvkom speváckej súťaže SS je povinná interpretácia jednej z dvoch súťažných piesní bez hudobného (inštrumentálneho) sprievodu. Túto možnosť poskytuje Výkonný výbor SS porotám v záujme o čo najobjektívnejšie posúdenie interpretačných kvalít súťažiacich.
V prípade, že súťažiaci, resp. škola, ktorú súťažiaci reprezentuje, nesplnia uvedené podmienky včas, organizátor príslušného kola zabezpečí účasť v ďalšom kole toho súťažiaceho, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste a splnil súťažné podmienky. V prípade, že súťažiaci ochorie alebo pre indispozíciu svoje vystúpenie odriekne, jeho miesto zaujme súťažiaci, ktorý sa umiestnil na nasledujúcom mieste a splnil súťažné podmienky.
Pedagógovia a rodičia by mali dbať na to, aby sa súťažiaci nedali strhnúť k neprimeraným sprievodným prejavom, ako sú tanečné prvky a gestá. Prvky a gestá nie sú vylúčené, ale dominantným prejavom musí zostať spev, na ktorý treba sústrediť maximálnu pozornosť.
Zvýšenú pozornosť by mali pedagógovia a rodičia venovať kvalitnému inštrumentálnemu sprievodu. Každé dieťa sa na svoje vystúpenie teší a chce podať čo najlepší výkon.
Povinné súťažné piesne do spevníčkov SS vyberajú skúsení a renomovaní odborníci a členovia Výkonného výboru SS, rešpektujúc všetky zvláštnosti a okolnosti súťaže. Pripomíname, že výberová pieseň musí mať výrazný ľudový charakter, nesmie to byť umelá pieseň. Ak si pedagógovia alebo rodičia nie sú istí charakterom piesne, odporúčame im poradiť sa s odborníkmi alebo členmi Výkonného výboru SS.
Tóniny, v ktorých sú piesne v Spevníčku uvedené, nie sú záväzné. Možno ich prispôsobiť hlasovým a vekovým danostiam súťažiacich.
Pri voľbe súťažných piesní a v rámci čo najobjektívnejšieho posúdenia kvalít interpretácie súťažiacich radíme pedagógom a rodičom vyberať dve rytmicky rozdielne piesne.
V zápisoch piesní Spevníčka SS 2019, ale aj predchádzajúcich ročníkov súťaže, akceptujeme fonetické prepisy textov piesní v rôznych nárečiach. Prosíme pedagógov a rodičov, aby deti oboznamovali aj s pôvodom piesní, s ich hodnotou a charakterom, ako aj s nárečovými zvláštnosťami jednotlivých regiónov. Neodporúčame zameriavať sa na interpretácie známych umelcov. V prejavoch detí by sa mala odraziť ich prirodzená individualita a tvorivý prístup.
Poroty na všetkých úrovniach súťaže majú zohľadňovať originálny a prirodzene spontánny prejav súťažiacich, aby sa v ich vystúpeniach prejavili a zachovali čo najtypickejšie znaky jednotlivých regiónov Slovenska, a tým aj krása ľudovej piesne.
Dôležité upozornenia!
a)do porôt jednotlivých kôl súťaže Výkonný výbor SS neodporúča vymenovávať pedagógov, resp. rodinných alebo blízkych rodinných príslušníkov súťažiacich. V nevyhnutnom prípade vymenovaný porotca sa svojho hodnotenia blízkej osoby zdrží.
b)súťažiaci nesmú svoju účasť „zdvojovať“: reprezentujú buď svoju školu alebo príslušnú ZUŠ, t. j. nemôžu v jednotlivých kolách paralelne reprezentovať svoju školu v jednom obvode a v druhom obvode napr. navštevovanú ZUŠ, resp. opačne.
c)Spevníčky SS 2019 s povinným repertoárom piesní si školy alebo súťažiaci môžu objednať na adresách: ares@ares.sk, casopisy@ares.sk, www.slavikslovenska.org alebo predplatne@slposta.sk do 15. februára 2019.

Peter Dvorský, garant súťaže
Peter Štilicha, predseda Výkonného výboru SS 2019 a riaditeľ súťaže

Kontaktná adresa:
Výkonný výbor OZ Slávik Slovenska
Bradlianska 11
811 03 Bratislava
Tel.: +421 917 819 460


e-mail: info@slavikslovenska.org
Web: www.slavikslovenska.org
E-mail: pstilicha@gmail.com
Web: www.slavikslovenska.org
Facebook: www.facebook.com/slavikslovenska
Twitter: https://twitter.com/slavikslovenska